Babasan Jeung Paribasa

adam lali tapel
poho ka baraya jeung poho ka lemah cai

adat kakurung ku iga
adat nu hese digantina

adean ku kuda beureum
beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakean batur

adigung adiguna
gede hulu, boga rasa leuwih ti batur, kaciri dina laku lampahna jeung omonganana

ngajul bulan ku asiwung, mesek kalapa ku jara
usaha anu mubadir, moal ngadatangkeun hasil (asiwung; kapas nu geus diberesihan sikina, biasana dipake keur mayit nutupan liang-liangan)

Monday, August 11, 2008

Dongéng

Dongéng merupakan bagian dari khasanah sastra Sunda buhun (dulu) yang pada umumnya mengandung unsur pamohalan (tidak masuk akal). Baik pelakunya, tempat, dan waktu berlangsungnya cerita.

Di Sastra Sunda, dongéng dibagi jadi bebrapa bagian diantaranya:
1. Dongéng Fabel (sasatoan)
Dongéng yang isinya menceritakan kehidupan hewan yang tingkah lakunya seperti manusia. Contoh: Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyét, Peucang Keuna ku Leugeut, dll.
2. Dongéng Parabel
Dongéng yang isinya menceritakan kehidupan manusia biasa yang tingkah lakunya tidak lazim (tidak sama dengan yang lainya). Contoh: Si Kabayan, Si Lamsijan, Abu Nawas, dll.
3. Dongéng Sagé (babad)
Dongéng yang menceritakan kepahalawanan salah satu tokoh pada zamannya. Contoh: Prabu Siliwangi, Kéan Santang , dll.Legenda (saskala)
4. Legenda
Dongéng yang menceritakan asal usul suatu tempat, hewan, atau tumbuhan. Contoh: Sasakala Gunung Tangkuban Parahu, Situ Bagendit, dll
5. Mite
Dongéng yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat akan mahluk halus. Contoh: Nyi Roro Kidul, Sundel Bolong dll.

No comments: