Babasan Jeung Paribasa

adam lali tapel
poho ka baraya jeung poho ka lemah cai

adat kakurung ku iga
adat nu hese digantina

adean ku kuda beureum
beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakean batur

adigung adiguna
gede hulu, boga rasa leuwih ti batur, kaciri dina laku lampahna jeung omonganana

ngajul bulan ku asiwung, mesek kalapa ku jara
usaha anu mubadir, moal ngadatangkeun hasil (asiwung; kapas nu geus diberesihan sikina, biasana dipake keur mayit nutupan liang-liangan)

Thursday, April 3, 2014

TRY OUT UJIAN AKHIR SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2013/2014LEMBAR SOAL
                                                Mata Pelajaran : Basa Sunda
                                                Kelas                  : IX (Sembilan)
                                               
A. Pék ku hidep pilih salahsahiji jawaban anu merenah dina soal di handap !
Perhatikeun kawih Sunda di handap ieu:

 Karatagan Pahlawan
Teu honcéwang sumoréang
Tékadna pahlawan bangsa
Cadu mundur pantrang mulang
Mun maksud tacan laksana
Berjuang keur lemah cai
Lali rabi tur tega pati
Taya basa menta pamulang tarima
Ikhlas rido keur korban merdéka

1.      Tema kawih Sunda ”Karatagan Pahlawan” di luhur (di atas) nya éta?
a. kepahlawanan                                               c. keagamaan
b. keadilan                                                        d. kaéndahan
2.      Kecap (kata) teu honcewang pada kawih Sunda di atas, artinya ...
a. tidak akan kembali                                    c. tidak khawatir
b. belum terlaksana                                       d. kaéndahan
3.      Barudak keur.............ngawihkeun Karatagan Pahlawan
a. ngaregepkeun                                              c. biantara
b. ngahaleuang                                               d. ngagukgug
4.      Anu ka asup kana judul kawih Sunda nya éta..... iwal:
            a. ulah ceurik                                                   c. pupuh sinom
            b. es lilin                                                          d. karatagan pahlawan
5. Naon hartina wawacan....
      a. carita pondok
       b.  carita atawa karangan anu diwangun ku patokan pupuh     
      c.  carita rekaan lir enya-enya tur ukurannana panjang
      d.  carita rekaan lir enya-enya tur ukurannana pondok
6. Alhamdulilah acara demi acara parantos lekasan. Sumangga ieu acara urang tutup baé    ku du’a.
      Kalimah di luhur biasa diucapkeun dina….acara.
     a. pamungkas                                             c. bubuka                   
     b. pamuka                                                 d. ngahaturkeun
7. Nu ka asup kana kaulinan barudak dina mangsa baheula nya éta……..
       a.  games online                                      c. ucing sumput
       b. playstation                                           d. chating

8. Baca biografi di handap ieu!

sartika
Dewi sartika lahir ti kalangan menak Sunda anu ngabogaan pangkat bupati di Bandung. Anjeunna mangrupakeun pahlawan pendidikan, sabab anjeuna geus ngadegkeun sakola pikeun istri anu mimiti nu disebut Sakola Kautamaan Istri.
         Naon poko pikiran utama di luhur (atas)?

         a. ngadegkeun bupati di Bandung                     c. jalma biasa
b. jalma menak Sunda                           d. ngadegkeun Sakola Kautamaan Istri
9.   Dewi sartika  téh pahlawan dina widang perjuangan……
a. pendidikan                                         c.  perang
         b. bupati                                                 d.  kesenian
10.  Dewi Sartika di angkat jadi pahlawan pendidikan sabab ....
a. anjeunna geus (sudah) merjuangkeun HAM
b. anjeunna geus merjuangkeun hak istri diwidang (bidang) pendidikan
c. anjeuna tos berjuang kanggo (untuk) keluargana
d. anjeunna geus merjuangkeun kemerdekaan
11. Upami sadérék sadaya parantos sapuk mah, mangga urang tutup waé ieu
       rapat ku   ngaoskeun hamdalah sasarengan. “ Saréréa méh bareng ngucapkeun, “Alhamdulillahirobbil alamin.
        a. mungkas rapat                                                c. ngoméntaran usul
       b. nganuhunkeun ka nu haladir               d. muka rapat
12. Di handap di tataan kecap-kecap basa Indonesia anu teu bisa di sundakeun
       a. rumah sakit         b. air terjun              c. sakit                d. sehat
13. Migawé kahadean mah omat ………... ngarah aya pahalana !
     a. ulah dipilampah (jangan dilakukan)                  c. tong remen (jangan sering)
     b. kudu ihlas                                              d. kudu dibeja-beja
14. Bupati nandeskeun, dina jaman kiwari partisipasi masarakat dina pangwangunan gedé
      kacida. Katerangan waktu caritaan di luhur nyaéta ....
      a. dina jaman kiwari                                                                     c. gedé kacida.
     b. Bupati nandeskeun                                            d. dina pangwangunan
15.  Kahatur            
Neng Putri
di Cikembar
     Eta bagian surat tèh disebut……………………….
     a. titimangsa                                              c. alamat surat
     b. eusi surat.                                  d. panutup surat
16. Kalimah di handap ngagunakeun rarangken pa-, kajaba ....
     a. “Tong hayang paloba-loba, atuh!”        c. “Pakarangan téh mani lega!”
      b. “Wah, mani parahul-rahul kitu!”         d. “Najan pateterean ogé, bageur!”
17. Tengetan sempalan pupujian di handap !
Éling-éling dulur kabéh
Ibadah ulah campoléh
Beurang peuting ulah weléh
Bisina kaburu paéh
……………………….
Eusi dina pupujian di luhur  nya éta….
     a. pupujian pepeling                                                  c. pupujian solawat ka kangjeng Nabi
     b. pupujian pangajaran agama                 d. pupujian muji ka Gusti

 18. Matak ogé  kudu tatanya heula ari rék...... téh, ngarah teu kamahalan
 a. meuli                                                                 c. beubeulieun
 b. barangbeuli                                                        d. ngabeuli
19. Karya sastra anu ditulis dina wangun puisi disebut…………
      a. pupujian            b. wawacan                 c. sajak                        d. wawaran
20.  Robinho : ...........?
       Ronaldo : Rampés
       Ucapan yang tepat untuk mengisi pertanyaan Robinho, adalah ...
        a. wilujeng wengi                                                                        c. punten
        b. sampurasun                                                                         d. kumaha damang
     21. Pangalaman anu geus dilakonan (dilaksanakan) dina kahirupan sapopoé (sehari-hari ) sok
       ditulis dina ..........
           a. buku catetan pelajaran                                 c. buku catetan poéan
           b.buku carita                                                     d.  E-mail (sérélék)
      22. Tuh….. Pa Agus mah anu mayun ka kalér!
             a. kandang                                              c. mall
                  b. bumi                              d gedong
23. Titenan sajak ieu di handap.......
panon Poé
ah panon poé geus tunggang gunung
Itu tarompét geus ngabayak  ngagarantung
di juru alun-alun
      Sajak Tarompét Tungtung Taun di luhur teh ngagambarkeun suasana dina mangsa..
        a. datangna taun                                     c. ahir taun
        b. ahirna matahari                                             d. datangna sasih saum
24.  Kecap dina kalimah di handap ngagunakeun rarangken -al- nya éta ....
    a. Barudak keur ngagalambar hayam      c. Saha wae nu keur maraca buku téh?
    b. Barudak keur arulin di buruan                      d. Buah dukuh teh aramis, henteu?
25. Titenan sajak ieu di handap
            Peuting leumpang babarengan
             Isukna tilar dunya........
     Amanat  sajak di luhur.......................
     a. keagamaan                                c. kematian
     b. sosial                                          d. Pahlawan
26. Katerangan anu nuduhkeun aya henteuna jalma anu marengan (ngabaturan)
     dina migawe hiji  kalakuan disebut katerangan……..
       a. panyarta                       b. tujuan                      c. alat d. waktu
27. Baca pedaran carpon di handap ieu!
Sumbangan
Waktos abdi ngasongkeun artos tilu rébu rupia, Pa guru henteu langsung nampi éta artos, malah réréncanganana téh  arolohok. “ ieu téh enya rék nyumbang tilu rébu Win ? “ Pa Guru naros. Winny téh salahsahiji murid anu méré sumbangan panggedéna kanggo kalaparan di Irian Jaya. Winny asa meni rebéh irung. 

Tema carpon ”Sumbangan” di luhur (di atas) nya éta?
a. kagoréngan jalma nu pupujieun                      c. kahadéan jalma nu pupujieun
b. kagoréngan jalma nu sumbangan       d.  kahadéan jalma nu sumbangan
28. Titenan sajak ieu di handap.......
panon Poé
ah panon poé geus tunggang gunung
Itu tarompét geus ngabayak  ngagarantung
di juru alun-alun
      Sajak Tarompét Tungtung Taun di luhur teh ngagambarkeun suasana dina mangsa..
        a. datangna taun                                     c. ahirna matahari
        b. ahir taun                                                         d. datangna sasih saum
29.  Kecap dina kalimah di handap ngagunakeun rarangken -al- nya éta ....
    a. Barudak keur ngagalambar hayam c. Saha wae nu keur maraca buku téh?
    b. Barudak keur arulin di buruan                      d. Buah dukuh teh aramis, henteu?
30. Titenan sajak ieu di handap
            Peuting leumpang babarengan
             Isukna tilar dunya........
     Amanat  sajak di luhur.......................
     a. kematian                                                c.keagamaan
     b. sosial                                          d. Pahlawan
31. Katerangan anu nuduhkeun aya henteuna jalma anu marengan (ngabaturan)
     dina migawe hiji  kalakuan disebut katerangan……..
       a. waktu               b. tujuan                      c. alat              d. panyarta
32. Garuda Indonesia téh ……………….. jiga gagah tur saksi
       a. pertanda                                                                      c. salambang
       b. perlambang                                                                 d. satanda
33. Anu kaasup kana kecap panambah panganteb dina sempalan novel di
      luhur téh nya éta….
       a. gogodeg, jelema                                                          c. kuring, manéhna
 b. téh, mah                                                                       d. ruksak, kebon
34.  Cendaka angkat ka sakolana kana beus kota
        Kecap kana beus kota miboga hubungan katerangan …………………
       a. waktu               b. tujuan                      c. alat              d. Tempat    
35.  Aya warung sisi jalan ramé pisan; citaméng
       Awéwéna luas luis geulis pisan; ngagoréng
      Lalakina-lalakina los ka pipir nyoo monyét; nyanggeréng

      Pupuh nu di luhur (di atas)  miboga watek ..................
      a. pikaseurieun                                                    c. piwuruk
      b. prihatin                                                 d. Wawaran

36.  Surat téh nuju ditawis ku Pa Lurah. Ditawis maksudna…….
 a. dibayar                                                         c. dibaca   
 b. ditanda tangan                                            d. dianteurkeun
37.  Surat nu ditulis kalawan résmi pikeun kaperluan dines ku hiji organisasi atawa lembaga swasta disebut……
a. surat résmi                                        c. susuratan  
b. surat pribadi                                    d. surat catétan poéan
38.  Pagawéan ngalarapkeun ipték dina kahirupan sapopoé nya éta ....
      a. nyangu maké raiskuker                  c. mais peda dina hawu
b. ngaliwet maké kastrol                    d. nipung béas dina lulumpang
39.  “Huh, sing bener najong bal téh!”
  Kalimah di luhur ngebrehkeun rasa ....
             a. atoh                                                c. geuleuh
             b. keuheul                              d. tumamprak
      40.  Wilujeng énjing pa, ieu sareng Michael punten enjing abdi teu tiasa angkat (berangkat)  
             ka sakola kumargi (karena) udur”.
      Isi pesan singkat bahasa Sunda di atas adalah ...........
       a. memberi tahu acara
       b. meminta izin tidak masuk sekolah karena sakit
       c. meminta izin tidak masuk sekolah karena ada acara keluarga
       d. meminta izin tidak masuk sekolah ada pemotrétan
41. Baca sempalan wawacan di handap ieu
Kacaturkeun geus bray beurang(8-a), lajeng mangkat Raden Panji (8-i), Rayap uncal di bubulak (8-a), Rending badak reujeung sapi (…), Lembuna ngajungkiring.

      Tangtukeun ku hidep guru lagu jeung guru wilangan dina eta sempalan
        a. 8-a, 8-i, 8-a, 8-i,5-i                              c. 8-a, 8-i, 8-a, 7-i,7-i
        b. 8-a, 8-i, 8-a, 8-i,7-i                               d. 8-a, 8-i, 8-a, 6-i,7-i
42. Tengetan sempalan pupujian di handap !
Éling-éling dulur kabéh
Ibadah ulah campoléh
Beurang peuting ulah weléh
Bisina kaburu paéh
……………………….
Eusi dina pupujian di luhur  nya éta….
     a. pupujian muji ka Gusti                          c. pupujian solawat ka kangjeng Nabi
     b. pupujian pangajaran agama                             d. pupujian pepeling
43. “Kakoncara  Oto Iskandar di Nata
       Teuneung gedé kawani
       Ngalawan Walanda
       Sorana tarik pisan
       Ngabéla bangsa pribumi
       Saur anjeunna
       Merdéka atau mati.”

     Guguritan di luhur téh ditulis kalawan maké patokan pupuh, guru wilangan jeung guru laguna nya éta ....
a.      12i; 7a; 6 i; 7a; 8a; 5i; jeung 7a.
b.       7i; 6a; 7a; 8i; 5a; 7i; jeung 12a.
c.        7a; 6i; 7a; 8a; 5i; 7a; jeung 12i
d.      12a; 7i; 6a; 7a, 8i; 5a; jeung 7i