Babasan Jeung Paribasa

adam lali tapel
poho ka baraya jeung poho ka lemah cai

adat kakurung ku iga
adat nu hese digantina

adean ku kuda beureum
beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakean batur

adigung adiguna
gede hulu, boga rasa leuwih ti batur, kaciri dina laku lampahna jeung omonganana

ngajul bulan ku asiwung, mesek kalapa ku jara
usaha anu mubadir, moal ngadatangkeun hasil (asiwung; kapas nu geus diberesihan sikina, biasana dipake keur mayit nutupan liang-liangan)

Monday, March 12, 2007

Paribasa

1.Paribasa Wawaran Luang

Eusina ngebrehkeun pangalaman anu geus lumrah di masyarakat sarta mangrupa bahan babandingan pikeun laku lampah urang.

Contona:

 1. Adat kakurung ku iga. Hartina, adat atawa kabiasaan anu geus hese dipiceunna.
 2. Mihaphayam ka heulang. Hartina, mihape atawa titip barang ka nu geus kanyahoan teu jujur.
 1. Kokoro manggih Mulud, puasa manggih Lebaran. Hartina mang pang meungpeung.
 2. lwak nangtang sujen. Hartina, wani nyorang pibahayaeun.
 1. Hulu gundul dihihidan. Hartina, nu keur untung tambah untung.

2. Paribasa Pangjurung Laku Hade

Eusina pikeun pangjurung milampah kahadena.

Contona :

 1. Ari diarah supana, kudu dijaga catangna. Hartina, ari aya barang (banda) anu diala hasilna, kudu daek ngurusna.
 2. Ambek sadu santa budi. Hartina soleh hate
 3. Cikaracak ninggang batu, laun-Iaun jadi legok. Hartina, upama dileukeunan bari junun sagala rupa nu hese oge bakal bisa.
 4. Ka hare up ngala sajeujeuh, ka tukang ngala sajeungkal.Hartina, hirup ati-ati make itungan.
 5. Kajeun panas tonggong asal tiis beuteung. Hartina nuduhkeun jelema getol digawe cape oge ngeureuyeuh we nu nu antukna bisa meunang pangupa jiwa.

3. Paribasa Panyaram Lampah Salah

 1. CuI dogdog tinggal igel. Hartina, ninggalkeun gawe baku, terus migawe pagawean nu taya hasilna.
 2. Meungpeun carang ku ayakan. Hartina, api-api teu nyaho, ngantep jelema anu migawe pagawean salah.
 3. Kawas awi sumaer di pasir. Hartina, luak-leok pikir,teu puguh tangtungan.
 4. Pupulur memeh mantun. Hartina, mentaburuhan memeh prak digawe

No comments: