Babasan Jeung Paribasa

adam lali tapel
poho ka baraya jeung poho ka lemah cai

adat kakurung ku iga
adat nu hese digantina

adean ku kuda beureum
beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakean batur

adigung adiguna
gede hulu, boga rasa leuwih ti batur, kaciri dina laku lampahna jeung omonganana

ngajul bulan ku asiwung, mesek kalapa ku jara
usaha anu mubadir, moal ngadatangkeun hasil (asiwung; kapas nu geus diberesihan sikina, biasana dipake keur mayit nutupan liang-liangan)

Tuesday, December 9, 2008

Latihan UAS Kelas 9

1.Carita pondok dina basa Inggris disebutna…..
a. love story c. slow story
b. rapid story d. short story
jawaban: D
2. Carpon diwangun ku sababaraha unsur, diantarana saperti ieu di handap, iwal……
a. panata gerak c. tokoh/palaku
b. tema carita d. setting/latar
jawaban : A
3. Anu disebut titimangsa dina surat nyaéta…..surat
a. alamat c. eusi
b. tanggal d. tanda tangan
jawaban: B
4.Nu ngabédakeun surat résmi jeung surat pribadi nyaéta surat résmi mah sok maké…….
a. tanggal surat c. kop surat
b. mesin ketik d. amplop
jawaban:c
5.Surat téh atuh moal …….ari teu make adrés mah
a. mayar c. dibaca
b. nepi d. ditawar
jawaban: B
6.Surat téh nuju ditawis ku Pa Lurah. Ditawis maksudna…….
a. dibayar c. dibaca
b. ditanda tangan d. dianteurkeun
jawaban: B
7.Surat nu ditulis kalawan résmi pikeun kaperluan dines ku hiji organisasi atawa lembaga swasta disebut……
a. surat résmi c. susuratan
b. surat pribadi d. surat catétan poéan
jawaban: A
8. Van Persie : ...........?
Ronaldo : Pangestu
Ucapan yang tepat untuk mengisi pertanyaan Van Persie, nya éta …
a. sampurasun c. kamana wae
b. kumaha damang d. Punten
jawaban: B
9.Neng Rini sok disebut kembang désa. Kembang désa hartina?
a. pikaresepeun c. panggeulisna
b. pangbageurna d. pikalucueun
jawaban: C
10.Pagawéan ngalarapkeun ipték dina kahirupan sapopoé nya éta ....
a. nyangu maké raiskuker c. mais peda dina hawu
b. ngaliwet maké kastrol d. nipung béas dina lulumpang
jawaban: A

Latihan UAS Kelas 8

Upacara Ngahormat Paré
Kabiasaan anu geus maneuh pikeun masyarakat Sumedang umumna mah teu béda jeung masyarakat lianna di tatar Sunda. Kabiasaan anu punjul nyaéta tradisi dina ngahormat paré satuntasna panén. Malahan di kacamatan Rancakalong mah tradisi ngahormat paré téh leuwih punjul dibanding dérah séjéna. Upacara ngahormat paré téh sok diayakeun dina wangung kasenian tarawangsa. Tarawangasa nya éta pagelaran seni anu maké alat musik tarawangsa (rebab jangkung) jeung kacapi.
1. Upacara ngahormat paré sok digelar dina wangun naon ?
a. kasenian kuda lumping c. kasenian ngahormat paré
b. kasenian tarawangsa d. kasenian wayang golék
jawaban: B
2. Kabiasaan naon un leuwih punjul dina ngahormat paré
a. satuntasna panén c. satuntasna kasenian
b. saacanna panén d. satuntasna pagelaran
jawaban: A
3. Naon baé pakakas (peralatan) kasenian tarawangsa?
a. rebab jeung kacapi c. rebab jeung bonang
b. kacapi jeung suling d. rebab jeung suling
jawaban: A
4. Anu (yang) di maksud nayaga nya éta (adalah) ....
a. jalma anu sok maénkeun wayang c. jalma anu sok (suka) nari
b. jalma anu sok maénkeun alat waditra (kesenian) d. jalma anu sok nembang
jawaban: B
5.Kumaha kabiasaan masarakat Sumedang umumna ?
a. teu beda jeung masyarakat nu laina c. beda jeung masyarakat nu laina
b. teu beda jeung nagara nu laina d. beda jeung nagara nu laina
jawaban: A
6. ”Van Persie milu rapat dugi ka rengsé.”
Rengsé sarua hartina jeung…
a. mimiti c. anggeus
b. sawaréh d. tengah-tengah
jawaban: C
7. Saha kakasihna anjeun téh ?
Kecap kakasihna miboga (mempunyai) harti....
a. kabogohna c. salira
b. ngaran d. Jalma
jawaban: B
8.Dina aturan nulis surat pribadi anu kahiji nya éta …
a. bubuka c. panutup
b. eusi d. dibukaeun
jawaban: A
9. Schumacher : ...........?
Cinta Laura : Pangestu
Ucapan yang tepat untuk mengisi pertanyaan Schumacher, nya éta …
a. sampurasun c. kamana wae
b. kumaha damang d. punten
jawaban: B
10 “Si Emed mah sombong pisan, abong jelema beunghar” (si Emed sombong, mentang-mentang orang kaya). Kalimah di atas sesuai dengan babasan (ungkapan ).....
a. gedé leungeun c. panjang lengkah
b. panjang leungeun d. gedé hulu
jawaban: D

Monday, December 8, 2008

Latihan UAS kelas 7

 1. Michael : ...........?

Jessica : Pangestu

Ucapan yang tepat untuk mengisi pertanyaan Michael, adalah ...

a. wilujeng wengi c. kamana waé

b. kumaha damang d. dimana waé

 1. Di bawah ini kalimah pananya basa Sunda yang menanyakan tempat adalah ....

a. iraha ka Jakarta? c. kumaha damang budi?

b. di mana bumina Pa Mr.Bean? d. sabaraha harga minyak goréng di Jakarta?

 1. Robinho : ...........?

Ronaldo : Rampés

Ucapan yang tepat untuk mengisi pertanyaan Robinho, adalah ...

a. wilujeng wengi c. punten

b. sampurasun d. kumaha damang

 1. Sakur (setiap ) anu kalakonan, karandapan, jeung kasaksian dina kahirupan sapapoé disebut ........

a. pangalaman d. kabiasaan

b.pangaweruh (pengetahuan) c. amal ibadah


 1. Lamun urang nyaritakeun pangalaman ka batur (orang lain ) kaasup kana kaparigelan ... .

a. maca c. nulis/ngarang

b. ngaregepkeun d. nyarita

 1. Pangalaman anu geus dilakonan (dilaksanakan) dina kahirupan sapopoé (sehari-hari ) sok ditulis dina ..........

a. buku catetan pelajaran c. buku catetan poéan

b.buku carita d. E-mail (sérélék)

 1. Di handap aya conto tulisan carita pangalaman ti Kang Nano S, salasaurang seniman Sunda. Pék baca heula ku hidep kalawan daria!

Pangalaman Kang Nano nalika (sewaktu) aya di Jepang sapopoéna mah jalan-jalan. Da maksud mimiti gé rék ulin, sakalian néang (menjenguk) si Bungsu Roby, nu keur aya di Jepang. Saliwat mah meureun jiga nu beunghar (kaya), sabaraha pibiayaeunana indit (berangkat) ka nagara Sakura, anu kawéntar (terkenal) sakitu mahalna. Kurunyung (datang) aya nu ngondang mentas di Jepang. Sagala biaya transportasi, ditanggung ku panitia. Kang Nano di Ka Osaka, ka Nagoya, ka Tokyo, jeung ka Fujinomia rék mintonkeun kasenian Sunda.

Naon ide poko paragraf di luhur (atas)?
a. Jepang
kawéntar (terkenal) sakitu mahalna
b.
Ngalanglang (melanglang ) ka Kota Jepang
c.
Jepang kota metropolitan
d. Jepang miboga tradisi nu béda

 1. Ka kota mana waé Kang Nano S. salila aya di Jepang téh?

a. Osaka, Nagoya,Tokyo jeung Fujinomia

b. Osaka, Hiraku, Foduka jeung Moduka

c. Osaka, Nagoya, Beijing jeung Fujinomia

d. Osaka, Nakula,Tokyo jeung Fujinomia

 1. Ari jol anu boga neang kebon, ngan gogodeg baé bari nangkeup harigu. "Ieu ku ruksak! Euleuh, ka pentil pentilna dipotongan! Lain da ari urut jelema anu maling mah. Ieu mah tétéla peucang anu ngaruksak téh...." Gambaran rasa haté anu kumaha kalimah di luhur téh?

a. handeueul campur sedih c. handeueul campur bungah

b. handeueul campur ambek d. handeueul campur telenges

 1. Ditilik tina eusina, kaasup kana golongan naon dongéng “Sireum jeung Gajah” téh?

a. babad c. fabel

b. légenda d. mite

 1. Dongéng nu nyaritakeun asal-usul kajadian hiji tempat, barang, sasatoan (binatang) atawa

tutuwuhan (tumbuh-tumbuhan) disebut.......

a. babad c. fabel

b. légenda d. mite

 1. Naon disebut tempat jeung waktu lumangsungna dina hiji carita.....

a. latar c. tokoh

b. galur d. tema

 1. Di handap ieu kaasup dongéng sasakala nya éta?

a. si Kabayan ngala nangka c. sireum jeung gajah

b. kuya jeung monyet d. tangkuban parahu

 1. Bapa nuju ........koran di kantor

a. maca c. dahar

  b. baca d. Lumpat

 1. Umumna dongèng ngandung atikan ( pendidikan).....

a. moral c. pamohalan ( tidak masuk akal)

b. barudak (anak-anak) d. tatakrama ( prilaku)